Om oss

Arktisk senter for ubemannede fly – ASUF er et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt i bruk av ubemannede fly til beredskap, miljøovervåking og teknologiutvikling i Arktis. Senteret skal også bidra til økt sikkerhet ved ambulanse-, rednings- og politioperasjoner.

Å bruke ubemannede fly til sivile formål som kartlegging, forskning, beredskap og klimaovervåking er en næring i rask vekst. Særlig i Arktis er flyene spesielt velegnet, med store avstander, spesielle vær-, lys- og naturforhold, samt en økende internasjonal næringsaktivitet.

ASUF er et partnerskap mellom Norut, UiT Norges arktiske universitet og Lufttransport. Daglig leder for senteret er seniorforsker Rune Storvold, Norut.

Forskning, innovasjon og kommersiell drift

Arktisk senter for ubemannede fly – ASUF skal koble forskning, innovasjon og næringsutvikling. Vi skal innta en lederrolle når det gjelder å:

 • utdanne personell
 • skape nye produkter gjennom forskning og innovasjon
 • bli en pådriver innenfor industriell teknologiutvikling

ASUF vil spenne over hele verdikjeden fra  utdanning og grunnforskning til innovasjon og kommersiell virksomhet.

Ny ingeniørutdanning

Ved UiT Norges arktiske universitet vil det blant annet bli opprettet en 3-årig ingeniørutdanning knyttet til operasjoner med ubemannede fly. ASUF skal koordinere aktivitet i Arktis og gjennom partnerne utdanne personell som kan operere ubemannede fly på en sikker måte.

Partnerne skal også bidra til sertifisering av piloter og ubemannede fly.

Tre testområder

Luftfartstilsynet har godkjent Snarby ved Tromsø som operativt testområde, og prosedyrer er etablert for samhandling med Avinor/Tromsø Lufthavn. Tilsvarende vil det også bli testfasiliteter i Indre Troms (Målselv og Bardu) med en korridor ut til havet og i Ny Ålesund på Svalbard.

Gjennom disse fasilitetene vil ASUF dekke både Norskehavet, Barentshavet og det arktiske havet opp mot Nordpolen både med tanke på forskning og beredskap.

Formålet med ASUF

 • Etablere et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt i bruk av ubemannede fly knyttet til sikre operasjoner, beredskap og krisehåndtering i Arktis.
 • Utvikle ny og bedre teknologi og metodikk for jordobservasjon, klima- og miljøovervåking.
 • Bidra til økt sikkerhet i forhold til ambulanse-, rednings- og politioperasjoner.
 • Samarbeide med kommersielle partnere og lede an i utviklingen av ny næringsvirksomhet og sivil droneindustri i Norge.
 • Koordinere aktivitet i Arktis og gjennom partnerne utdanne personell som kan operere ubemannede fly på en sikker måte.
 • Bidra til sertifisering av piloter og ubemannede fly.

Bidragsytere

ASUF er et resultat av flere års kunnskapsoppbygging med finansiering og støtte fra blant andre:

Tre partnere:

 • UiT Norges arktiske universitet
  UiT tilbyr utdanninger innen flere fagområder som er særlig relevante for ASUF: Fjernmåling, Informatikk, ingeniørstudier og luftfartsfag. UiT har i dag Norges eneste offentlig finansierte trafikkflygerutdanning (Bachelor i Luftfartsfag). Luftfartsmiljøet ved UiT vil ha en viktig rolle i RPAS-utdanningen. Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet er i gang med å utvikle et ingeniørstudium spesielt tilpasset UAV, innenfor rammene av Bachelor i automasjon. Planlagt oppstart er høsten 2016. Her kan du lese mer  om utdanningen som UIT tilbyr.
  Les mer om UiT

 • Lufttransport AS
  Lufttransport har mange års erfaring med å operere H24/365 i arktisk klima og topografi, og er en profesjonell tjenesteleverandør innen døgnkontinuerlige operasjoner med fly og helikopter innenfor ambulanse-, overvåkning-og søk- og redningstjenester (Search and Rescue). Lufttransport deltar og bidrar allerede til å løfte kunnskap og kompetanse i universitetets trafikkflygerutdanning. Lufttransport vil i kraft av å være en betydelig leverandør av overvåknings-, beredskaps-, og ambulansetjenester med fly og helikopter, bidra til kompetanse om denne type virksomhet i ASUF. Lufttransport vektlegger i tillegg at fremtidige RPAS-piloter bør ha formell flygerutdanning. Noe som også kan bli et eget forretningsområde i fremtiden.
  Les mer om Lufttransport

 • Norut
  Norut er et anvendt forskningskonsern som driver med forskning og innovasjon innen teknologi og samfunn. Norut har drevet med jordobservasjon og fjernmåling siden oppstarten av selskapet for 30 år siden. De siste 10 årene har Norut bygd opp en betydelig aktivitet knyttet til bruken av ubemannede fly på stadig nye felt: Miljøovervåkning, klimakartlegging, sivil beredskap og datainnsamling.
  Les mer om Norut

Ønsker du å vite mer om Arktisk senter for ubemannede fly?

Kontakt oss

Back to top